Judėjimas


Išsireiškimai/ žodžiai susiję su

judėjimu:

 

Apsireikšti – pasirodyti;

Bastytis;

Bėgti – greitas ėjimas į priekį bėgti tarsi pats velnias vytųsi;

Duiti – šnek. smarkiai bėgti, dumti;

Eidinė (žirgas)– arklio risčia;

Eisena – išdidi/ nenatūrali;

Eiti – dažniausiai vartojamas žodis, kuris tiesiog sako, kad kūnas juda į priekį;

Eiti į visas keturias pasaulio šalis;

Eiti ristele (žirgai); eiti į priekį/ eiti atbulomis; eiti svirduliuojant į šalis;

Įsisprausti – įlįsti ten, kur nelabai telpi;

Išdidžiai žingsniuoti;

Kauškėti- kaukšint greit bėgti, važiuoti: Táušku keliu tekinas;

Kėblinti- šnek. Nerangiai, tingiai eiti, spūdinti;

Klaidžioti;

Krypuojanti eisena – eiti linguojant: Antys krypuoja;

Kreiva eisena – girtuoklio eisena.

Lapsėti – šnek. eiti, bėgti kojomis tapsint.

Lengvas galopas (žirgas)- šuoliavimas risčia;

Lėkti – greitai bėgti į priekį lėkti kaip akis išdegęs;

Liuoksėti- bėgti šuoliais, šokuoti, striuoksėti;

Marširuoti – eiti į koją ritmingu žingsniu, žygiuoti, žingsniuoti;

Mauti –šnek. Greitai bėgti, važiuot;

Nešdintis;

Nešti kumpius/lašinius –sprukti iš nemalonios situacijos ar todėl, kad reikia skubėti;

Nudardėti – dardant nuvažiuoti: Su triukšmu į pakalnę nudardėjo.

Nudrožti (tolyn) – smarkiai nueiti: Jis nudrožė į turgų. nudrožimas.

Nugarmėti – greitai bėgti žemyn, pvz. laiptais.

Nukurnėti – šnek. greitai nubėgti: Kažkur pro šalį nukurnėjo. Nukurnėjimas;

Nušlitiniuoti – svirduliuoti, virtuliuoti, krypuoti;

Pasileisti šuoliais;

Pasisukti ant kulnų – dažniau norint pasakyti, kad asmuo pasipūtęs, arogantiškas, kad pokalbis baigtas, bet gali būti paprasčiausias judesys, kuris nieko nesako;

Patraukti – šnek. pajudėti kuria kryptimi: Eisena patraukė

Risnoti (žirgai) –pamažu, ristele bėgti;

Sekti – eiti paskui ką nors paslapčia;

Sėlinti – eiti tyliai link ko nors su ketinimai išgąsdinti;

Slinkti – pamažu šliaužti: Kalnas sleñka.

Stypinti – iš lėto eiti dideliais žingsniais;

Skuosti – greitai bėgti;

Sliūkinti – šnek. tyliai, pamažu eiti: sliūkina koja už kojos;

Straksėti –vikriai šokinėti;

Striksėti – dažniausiai iš laimės;

Šmurkštelėti;

Šlepsėti –eiti klimpstant; eiti, velkant kojas;

Šliaužti- velkamu judesiu slinkti: Gyvatė žeme šliaužia;

Šliurinti – eiti, velkant kojas, prastai apsiavus;

Šlubuoti;

Šlubčioti-truputį šlubuoti;

Šokinėti;

Šuoliuoti (žirgai)- šuoliais bėgti, joti;

Tepti slides – kai reikia sprukti iš nemalonios situacijos ar todėl, kad reikia skubėti;

Tykinti –tyliai eiti, sėlinti;

Tipenti ant pirštų galiukų- dažnai todėl, kad nori prie ko nors paslapčia prieiti ar nori nepatraukti kieno nors dėmesio;

Vaikštinėti;

Vilkti kojas – lėtai eiti, nenoriai eiti;

Žingsniuoti;

Žirglioti – eiti plačiais žingsniais

Reklama